شرکت سان آی سان
فروش و توزیع

منو

محیط کار سان آی سان

فارغ از زمینه‌ی کاری، عاملی که به طرز چشمگیری بر احساس یک کارمند از کار خود تأثیر می‌گذارد، محیط کار اوست. 

ما خواستار برقراری یک ارتباط باز و شفاف بین کارمندان و سازمان هستیم. این نوع ارتباط باعث احساس تعلق کارمندان با محیط کاری‌شان می‌شود و کار برای کارمندان معنای دیگری پیدا می کند چرا که آنها می دانند مشارکتشان بر سازمان تاثیرمی گذارد.

کارمند خوب غالبا فردی تعریف می‌شود که پذیرای حجم بالای کار باشد و زمان شخصی خود را فدای کار کند. بعضی از کارمندان به کار معتاد هستند یعنی به خاطر کار، از سایر جنبه‌های زندگی خود غافل می‌شوند.

ما مخالفیم !

باید به گونه‌ای میان زندگی شخصی و کار تعادل برقرار باشد. در مجموع، داشتن تعادل، رضایت شغلی کارمندان را ارتقا می‌بخشد چون آنها احساس خواهند کرد که سایر حوزه‌های زندگی‌شان که حداقل از نظر خودشان از کار مهم‌تر است نادیده گرفته نمی‌شود.

گزارش‌ها حاکی از این هستند که بیش از نیمی از نیروی کار در جهان (حدود ۵۳ درصد) نسبت به پنج سال گذشته بیشتر در معرض فرسودگی شغلی قرار دارند. درست است که استرس واگیر دارد، اما عکسِ این قضیه هم صدق می‌کند. زمانی که هر کدام از اعضای تیم احساس نشاط کنند، تأثیر آن به تمامی اعضای گروه سرایت می‌کند. با توجه به این اصل سعی داریم فعالیت هایی که نشاط و سرزندگیِ اعضای تیم را افزایش می دهد در محیط کارِ سازمان بگنجانیم.